Co zaliczamy do ścieków bytowych?

W największym skrócie ścieki bytowe to ścieki, które są efektem ludzkiego metabolizmu oraz codziennego funkcjonowania gospodarstw domowych. Bytowymi nazywa się je dlatego, że pochodzą z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. Nie muszą to być jednak wyłącznie domy jednorodzinne czy bloki mieszkalne. Mogą to być także przestrzenie takie jak galerie handlowe czy inne obiekty usługowe i użyteczności publicznej.  Ścieki bytowe różnią się od ścieków komunalnych tym, że mianem ścieków komunalnych określa się mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi. Ścieki komunalne są więc szerszą kategorią niż ścieki bytowe. W pierwszej z nich zawiera się druga.

Co dokładnie składa się na ścieki bytowe? Skoro oprócz produktów ludzkiego metabolizmu są to także produkty uboczne funkcjonowania gospodarstwa domowego, warto wymienić kilka z tych ostatnich. Mogą to być na przykład resztki jedzenia i wlewane do zlewów czy do toalet detergenty, czyli ogółem wszystko to, co przez umywalki, zlewy i toalety trafia do kanalizacji.

Rodzaje zanieczyszczeń

Ścieki to substancje, których chcemy się jak najszybciej pozbyć między innymi dlatego, że zawierają one duże ilości zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia te mogą mieć różny charakter. Jeśli chodzi o zanieczyszczenia fizyczne, to są to przede wszystkim zawiesiny oraz ciała stałe. Na zanieczyszczenia chemiczne składają się związki organiczne i nieorganiczne. Natomiast zanieczyszczenia biologiczne to wszelkiego rodzaju mikroorganizmy, na przykład wirusy, bakterie i pasożyty. Rozprzestrzenianie się tych drobnoustrojów niesie za sobą dość duże zagrożenie epidemiologiczne. W związku z tym ważne jest, aby ścieki bytowe były odprowadzane jak najsprawniej. Zanieczyszczenia chemiczne stwarzają natomiast niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego. Dlatego instalacje kanalizacyjne, które odprowadzają ścieki bytowe z różnego rodzaju budynków, muszą spełniać określone standardy. Po wydostaniu się z danego obiektu ścieki bytowe trafiają do oczyszczalni ścieków. W miejscach tych dochodzi do procesów, które mają za zadanie oczyścić ścieki z wszelkich zanieczyszczeń – fizycznych, chemicznych i biologicznych.