Kto może świadczyć usługi asenizacyjne?

Usługi asenizacyjne polegają na usuwaniu nieczystości płynnych i półpłynnych z szamb bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich wywożeniu do stacji uzdatniających. Firmy asenizacyjne mogą również świadczyć usługi dodatkowe, takie jak czyszczenie domowych oczyszczalni, studzienek i studni głębinowych oraz wywóz ścieków przemysłowych. Do przeprowadzenia tych procesów niezbędne jest uzyskanie stosownego pozwolenia oraz posiadanie specjalistycznego sprzętu, przede wszystkim odpowiednio wyposażonego pojazdu asenizacyjnego, czyli popularnej szambiarki.

Usługi asenizacyjne mogą świadczyć firmy, które posiadają zezwolenie na opróżnianie szamb i wywóz nieczystości. Pozwolenie wydaje urząd miasta lub gminy, znajdujący się na terenie, na którym mają być świadczone usługi. Warunkiem uzyskania zezwolenia jest złożenie stosownego wniosku w urzędzie lub drogą elektroniczną. Wniosek można złożyć przez pełnomocnika, a jeśli będzie niekompletny to urzędnik wezwie petenta do uzupełnienia brakujących informacji w terminie dwóch tygodni. Firma dostanie pozwolenie tylko wówczas, gdy dysponuje odpowiednim sprzętem oraz dokumentem, potwierdzającym współpracę ze stacją zlewną. Urząd z pewnością sprawdzi możliwości techniczne pojazdu asenizacyjnego. Do wniosku należy także dołączyć oświadczenia o niezaleganie z zapłatą podatków oraz składek na ZUS. Zezwolenie na opróżnianie szamb i wywóz nieczystości wydawane jest na okres 10 lat. Przed podpisaniem umowy z firmą asenizacyjną warto sprawdzić, czy posiada ona stosowne i aktualne pozwolenia na prowadzenie działalności.

Firmy, które zajmują się opróżnianiem szamb i wywozem nieczystości muszą dysponować odpowiednią bazą transportową. Składają się na nią pojazdy asenizacyjne oraz dostęp do wydzielonego terenu, na którym można je czyścić i dezynfekować. Warunki techniczne, jakie muszą spełniać pojazdy asenizacyjne, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 rokuPojazd asenizacyjny powinien być sprawny technicznie i odpowiednio wyposażony w zbiornik cysternowy, instalowany na podwoziu samochodu ciężarowego oraz kompresor i przewód ssawno-spustowy. Kompresor napędzany silnikiem umożliwia wytworzenie podciśnienia i zassanie nieczystości z szamba do zbiornika. Wykorzystanie podciśnienia wymaga zainstalowania filtrów, oczyszczających powietrze z bioaerozoli. Ciśnienie w zbiorniku nie powinno przekraczać 0,6 MPa. W najwyższym punkcie zbiornika musi być zainstalowany pływakowy zawór regulacyjny. Cysterna musi być poza tym wyposażona w odstojnik, zawór bezpieczeństwa, wskaźnik płynu, manowakuometr, zestaw elastycznych węży ssawnych i zawór zwrotny. Instalacja musi być szczelna, a układ sterowania sprawny. Zbiorniki większe niż 6000 litrów muszą być przedzielone odpowiednimi przegrodami.

Pojazdy asenizacyjne muszą być utrzymane w należytym stanie sanitarno-higienicznym oraz oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja firmy, świadczącej usługi. Muszą posiadać aktualne badania techniczne oraz zostać wyposażone w dodatkowy sprzęt peryferyjny, umożliwiający kompleksowe wykonanie usługi. Pojazdy po każdym dniu powinny być czyszczone w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu oraz zabezpieczane przed dostępem osób niepowołanych.