Legalna wycinka drzew krok po kroku

Wycinka drzew to temat drażliwy, kontrowersyjny i w wielu przypadkach skomplikowany, ponieważ regulacje prawne w tej kwestii bardzo często się zmieniają. Począwszy od bardzo rygorystycznych przepisów, aż do wyjątkowo liberalnej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Na początku 2019 roku po raz kolejny wprowadzono zmiany do Ustawy o Ochronie Przyrody z 16 kwietnia 2004 roku. Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak legalnie wyciąć drzewo na własnej posesji i czy potrzebne jest do tego zezwolenie? Sprawdźmy.

Wycinka drzew wymaga uzyskania zezwolenia, jeżeli drzewa i krzewy usuwane są na cele, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zezwolenie na wycinkę jest koniecznie również wówczas, gdy krzewy rosną w skupisku większym niż 25m2 oraz gdy drzewa lub krzewy rosną w pasie drogowym drogi publicznej lub na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Podobnie sytuacja wygląda z roślinnością z rezerwatów przyrody oraz parków narodowych, objętych ochroną krajobrazową. Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew może złożyć właściciel nieruchomości, zarządca nieruchomości, właściciel urządzeń lub spółdzielnia mieszkaniowa. Decyzja wydawana jest przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub konserwatora zabytków. W niektórych przypadkach wymaga konsultacji z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Wniosek musi zawierać nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód jego pnia na wysokości 130 cm i przyczynę usunięcia. W sytuacji, gdy drzewo wycina się na cele inwestycji budowlanej do wniosku należy dołączyć projekt zagospodarowania terenu. Organ administracyjny ma 30 dni na wydanie decyzji.

Zgłoszenie wycinki drzew do właściwego organu administracyjnego również następuje w postaci złożenia wniosku. W tym przypadku jednak nie jest konieczne czekanie na decyzję zezwalającą. Urzędnik delegowany z gminy zweryfikuje jedynie informacje, zawarte w zgłoszeniu i tylko, jeżeli okażą się one niepoprawne lub niekompletne będzie mógł wnieść sprzeciw do zgłoszenia. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni sprzeciw nie zostanie wniesiony – można wycinać drzewo. Wycinka drzew musi zostać zgłoszona, jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza 80 cm dla klonu, topoli i wierzby, 65 cm dla kasztanowca, robinii i platanu oraz 50 cm dla pozostałych gatunków. Pamiętajmy, że do zgłoszenia wycinki trzeba dołączyć poglądowy rysunek, przedstawiający usytuowanie drzewa lub krzewu na działce.

Wycinka drzew jest legalna bez zgłaszania lub składania wniosku o zezwolenie, jeżeli dokonuje jej właściciel nieruchomości w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, a obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm (lub 65 cm albo 80 cm przy określonych gatunkach). Wycinka drzew nie wymaga zezwolenia, jeżeli służy przywróceniu gruntów do użytkowania rolniczego. Decyzja administracyjna nie jest obligatoryjna przy drzewach i krzewach owocowych, rosnących w lasach, na plantacjach, w ogrodach botanicznych, a nawet w rezerwatach, jeśli nie są one objęte ochroną krajobrazową. Drzewo można wyciąć bez pozwolenia, jeśli utrudnia eksploatację infrastruktury kolejowej, stanowi przeszkodę lotniczą, zaburza meliorację wodną lub utrudnia akcję ratowniczą.

Pamiętajmy, że wycinka drzew wymaga specjalistycznego sprzętu oraz wiedzy popartej kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem. W celu maksymalnego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, lepiej to zadanie powierzyć fachowcom.