Szambo bezodpływowe. Co musisz wiedzieć?

Szambo to podziemny zbiornik, do którego odprowadzane są ścieki z domowej kanalizacji. Może pełnić funkcję zbiornika retencyjnego i być podłączone do kanalizacji miejskiej, jednak zazwyczaj jest bezodpływowym punktem zlewnym. Szambo bezodpływowe można zainstalować tylko i wyłącznie na działce budowlanej, która nie posiada przyłącza do sieci kanalizacyjnej ani przydomowej oczyszczalni ścieków. W takim wypadku wywóz szamba musi być realizowany przez firmę, świadczącą usługi asenizacyjne i posiadającą odpowiednie zezwolenie. Wywóz nieczystości ciekłych może odbywać się tylko za pomocą specjalnie przystosowanych samochodów asenizacyjnych, wyposażonych w cysternę i kompresor.

Zasady stosowania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe regulowane są Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanieZbiorniki na szambo muszą być nieprzepuszczalne i posiadać szczelne zamknięcie. Otwór do odprowadzania nieczystości musi znajdować się minimum 0.5 metra nad powierzchnią. Pokrywa szamba o pojemności do 10 m3 musi znajdować się w odległości minimum 15 metrów od okien i drzwi zewnętrznych oraz 7.5 metra od ulicy i sąsiednich działek lub 2 metry w zabudowie jednorodzinnej. Wyjątkiem jest zabudowa rekreacyjna, w której odległość od okien i drzwi może zmniejszyć się do 5 metrów. W przypadku, gdy objętość szamba jest większa niż 10 m3, odległość od okien i drzwi zwiększa się do 30 metrów. Rozpoczęcie budowy szamba większego niż 10 m3 uwarunkowane jest otrzymaniem pozwolenia od właściwego organu administracyjnego. W sytuacji, gdy teren podlega ochronie środowiskowej lub jest zagrożony powodziami, możemy spodziewać się decyzji odmownej. Mniejsze zbiorniki wystarczy zgłosić w starostwie lub urzędzie miasta.

Zbiorniki na szambo wykonywane są z tworzywa sztucznego – polietylenu lub żywic poliestrowych, które są zbrojone włóknem szklanym. Często montuje się również zbiorniki betonowe lub żelbetowe z gotowych prefabrykatów. Pojemność szamba należy dostosować do liczby mieszkańców i ilości zużywanej wody. Pojemność użytkowa szamba dla 4-osobowej rodziny to zazwyczaj 10 m3. Zbiornik powinien być usytuowany z dala od ciągów komunikacyjnych i miejsc parkingowych. Pamiętajmy, że każdy zbiornik na nieczystości płynne powinien być wentylowany.

Nie istnieją jednolite wytyczne, precyzujące częstotliwość opróżniania nieczystości. Wywóz szamba powinien odbywać się tak często, jak jest to potrzebne. Pamiętajmy, że szambo zawiera niebezpieczne związki azotu i może zanieczyszczać środowisko i wody gruntowe. Z tego powodu wywóz szamba musi odbywać się regularnie. Należy na bieżąco kontrolować poziom zgromadzonych ścieków. Bardzo pomocne są elektroniczne sygnalizatory poziomu ścieków, dzięki którym można uniknąć stresującej sytuacji wylania się nieczystości na teren posesji. Zdecydowanie odradza się zaglądanie do zbiornika w celach kontrolnych. Opróżnianie szamba stanie się dużo prostsze, jeżeli zainwestujemy w stałe przyłącze do usuwania ścieków. Takie rozwiązanie pozwala wyprowadzić rurę odprowadzającą poza ogrodzenie, co jest bardzo wygodne dla właścicieli. Nie muszą być oni wówczas obecni podczas wywozu szamba.

 

Pamiętajmy, że wywóz szamba należy udokumentować. Jest to obowiązek każdego właściciela nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tym celu należy przechowywać dowody dokonania opłaty za usługę wywozu szamba oraz umowę, podpisaną z firmą, posiadającą odpowiednie uprawnienia do świadczenia usług asenizacyjnych. Urząd gminy ma prawo skontrolować te dokumenty w celu potwierdzenia, czy nieczystości są usuwanie zgodnie z prawem.